Alla Breve Muziekhandel


Sint Alfonsusstraat 22 – 8800 ROESELARE

info@allabreve.be
0032(0)51201179

BTW BE0795 050 897Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van ALLA BREVE MUZIEKHANDEL, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te ROESELARE, BTW BE 0795 050 897 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ALLA BREVE MUZIEKHANDEL moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Alla Breve Muziekhandel aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ALLA BREVE MUZIEKHANDEL niet. ALLA BREVE MUZIEKHANDEL is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ALLA BREVE MUZIEKHANDEL is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ALLA BREVE MUZIEKHANDEL , die tevens niet kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzenAlla Breve Muziekhandel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in die landen die aanklikbaar zijn via de webshop.

De levering gebeurt door Bpost tegen het tarief dat bij het bestelbare artikel opgegeven staat.


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan ALLA BREVE MUZIEKHANDEL


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ALLA BREVE MUZIEKHANDEL was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ALLA BREVE MUZIEKHANDEL.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ALLA BREVE MUZIEKHANDEL te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ALLA BREVE MUZIEKHANDEL.


Het is aangewezen om eender welk probleem direct te melden zodat meteen een oplossing aangeboden kan worden, bijvoorbeeld bij beschadigde zending.


De Klant heeft het wettelijke recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ALLA BREVE MUZIEKHANDEL via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.


De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.allabreve.be. 


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ALLA BREVE MUZIEKHANDEL heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ALLA BREVE MUZIEKHANDEL – Sint Alfonsusstraat 22 – 8800 ROESELARE. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.


De Klant stuurt artikelen terug in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ALLA BREVE MUZIEKHANDEL zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering ondergaat door het gebruik van de Klant zal dit in rekening worden gebracht.


Indien aan alle voorwaarden voldaan is wordt terugbetaald  exclusief de standaard leveringskosten en een vast recht van 100 euro incl.21%BTW  ter dekking van handling en administratieve kosten binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ALLA BREVE MUZIEKHANDEL op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepenen en de feitelijke teruggave van de goederen.


ALLA BREVE MUZIEKHANDEL betaalt de Klant enkel terug via bankoverschrijving. De klant ontvangt hiervoor een creditnota.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. De garantieperiode kan verschillen naargelang het product, daarbij wordt steeds de garantieperiode van de fabrikant gegarandeerd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met ALLA BREVE MUZIEKHANDEL en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ALLA BREVE MUZIEKHANDEL.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ALLA BREVE MUZIEKHANDEL zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van ALLA BREVE MUZIEKHANDEL is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)201179 via e-mail op info@allabreve.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ALLA BREVE MUZIEKHANDEL beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt ALLA BREVE MUZIEKHANDEL zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ALLA BREVE MUZIEKHANDEL om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 12: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ALLA BREVE MUZIEKHANDEL. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 13: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


---------------


Bijlage 1: Modelformulier voor herroepingBeste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan info@allabreve.be


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :


Handtekening van consument(en) :

Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.